Dette brevet publiseres på HonestThinking 07.11.2009, etter avtale med forfatteren.

 

 

 

 

Det Norske Samlaget

Pb 4672 Sofienberg

0506 Oslo

 

 

 

 

 

 

 

Oslo, 28.10.09

 

 

 

 

 

STREIF – SAMFUNNSFAG FOR V.G.S.

 

Som far til en elev i 1. klasse på videregående skole i Oslo har jeg sett denne boka (Samlaget Bokmål, Oslo 2009).

 

Jeg ser dere påberoper dere mye skryt for boka, noe jeg også ser det er gode grunner for.

 

Boka er engasjerende, dels fordi den er nokså tydelig i sine politiske holdninger. Samtidig er den en lærebok, og det kan diskuteres om den som sådan rent generelt burde være så ”misjonerende.”

 

Boka hopper ubesværet mellom holdningsmessige-moralske budskap og utsagn om faktiske, vitenskapelige forhold. Slik som på side 82 hvor det heter:

 

”Alle har vi et ansvar for at diskriminering, urettferdighet og rasisme ikke skal få ødelegge samfunnet vi lever i. Biologisk forskning har for lengst bevist at ingen folkegrupper er mer intelligente enn andre.”

 

Det er mye å si om den siste siterte setningen. Det første er at den roter sammen to ulike spørsmål, nemlig 1) om det er variasjon mellom folkegrupper med hensyn til intelligens og 2) Hvorvidt denne variasjonen har en (større eller mindre) biologisk forklaring.

 

Dette sammensuriet bør uansett ikke stå slik i kommende utgaver.

 

Videre: Til 1) er å si at rent faktisk er det utvilsomt at noen folkegrupper er mer intelligente enn andre, slik intelligens måles. Variasjonene er betydelige, og det er det omfattende dokumentasjon for. Det er for øvrig heller ikke et tema for biologisk forskning. Til 2: Dette vanskelige spørsmålet er et tema for biologisk forskning, men også for andre faggrupper. Det gis ingen referanser til den påståtte biologiske forskningen, og det problematiseres ikke at det er ulike syn på dette spørsmålet.

 

Det bastante utsagnet om at ”forskning har for lengst bevist…” impliserer dessuten at her har vi et tema som forskning en gang for alle har avgjort, hvilket er å innpode elevene en grunnleggende feilaktig innstilling til forskning. Forskningsbasert kunnskap er noe som stadig er i utvikling, hvor enhver sannhet er provisorisk.

 

Den forfatterne gjør seg skyldig i, er den såkalte moralistiske feilslutning, man slutter fra bør til er. En slik intellektuelt uholdbar resonneringsmåte bør elever i den videregående ikke læres opp til, men tvert i mot advares mot, dersom målet er å fremme selvstendig, kritisk tenkende elever.

 

Utsagnet ”Biologisk forskning har for lengst bevist at ingen folkegrupper er mer intelligente enn andre” fremstår som en trosartikkel eller et moralsk påbud som det forlanges at eleven skal slutte seg til, ikke som presentasjon av et komplisert og omstridt forskningstema hvor forskningen i høyeste grad er i utvikling.

 

En grunn til at dette er problematisk, er at det (gode) moralsk-politiske budskapet om at ingen etniske grupper er laverestående/mindre verdt enn andre, slik det fremstår for leseren, synes å hvile på en forutsetning om visse faktiske forhold. Det er å bygge et moralsk fundament på sandgrunn. Det bør kommuniseres at uansett om det er intelligensmessige eller andre forskjeller mellom folkegrupper (noe det utvilsomt er massevis av), så har ikke det noen betydning for det moralske standpunkt at alle er likeverdige.

 

Jeg setter pris på at mine kommentarer formidles til forfatterne av boka, og jeg ville også satt pris på et svar.

 

 

 

 

Med hilsen

 

 

Øivind Østberg

 

 

 

 

Tilbake til HonestThinking