Denne kronikken sto på trykk i Klassekampen 23.06.2005.

 

 

Politisk Sentralbyrå

 

Av Ole Jørgen Anfindsen,

dr. scient., redaktør av HonestThinking.org

 

 

Den 14. juni hadde SSB-forskerne Helge Brunborg og Lars Østby (B&Ø) en kronikk i Klassekampen om den demografiske utviklingen, og i samme avis finnes også et større intervju med overskriften ”Feil på feil på feil”. Både kronikken og intervjuet brukes til å tilbakevise påstander jeg angivelig skal ha kommet med (se www.honestThinking.org/ssb/ for en oppsummering av debatten hittil).

 

B&Øs hovedbudskap er greit gjengitt i ingressen til intervjuet: ”Anfindsen kan ikke demografi. Derfor blir også hans påstander om norsk innvandringspolitikk fullstendig feil.” Jeg har aldri vært i tvil om at B&Ø kan mer demografi enn meg, men jeg lurer nå på hvordan det står til med kunnskapene i vitenskapsteori hos SSB-forskerne.

 

For det første har vi her å gjøre med utilslørt bruk av hersketeknikker, og målet ser ikke ut til å være konstruktiv debatt om et viktig spørsmål, men å stoppe munnen på en brysom kritiker. For det andre er det helt klart at man bruker stråmannsargumentasjon, hvilket innebærer at man først konstruerer et falsk bilde av sin meningsmotstander, for så å angripe dette. Seriøse forskere gjør bare ikke slikt. Her er et par eksempler på deres stråmannsargumenter.

 

B&Ø skriver: ”Man kan imidlertid ikke framskrive innvandrerbefolkningen bare ved hjelp av vekstrater. [...] Det må selvfølgelig tas hensyn til aldersfordelingen og dynamikken i befolkningsutviklingen.” Javisst, og i det notatet B&Ø omtaler, viser jeg til nødvendigheten av å ta hensyn til ”fødselstall, aldersfordeling, forventet levealder, migrasjonsmønstre, m.m.”

 

B&Ø skriver: ”Det er ingen grunn til å tro at vekstraten vil bli konstant i årene som kommer.” I mitt notat står følgende: ”I tabellene ovenfor ligger det selvsagt ingen påstand om at veksten vil være konstant på det ene eller andre nivået i årene fremover. Veksten kan variere så mye den vil fra år til år, vi vil uansett få en eller annen gjennomsnittlig vekst over en gitt periode, og det er altså ulike alternativer for slike snittverdier som vises i tabellene.”

 

Eksemplene kunne ha vært flere, men mønsteret som avtegner seg er helt klart; jeg har tatt inn drøftelser og forbehold på alle bauger og kanter i mitt notat (blant annet om at veksten vil avta med tiden og etter hvert stoppe helt opp), men B&Ø overser behendig det hele. Derfor blir da også det meste av kritikken deres fullstendig bomskudd.

 

Jeg ser imidlertid at jeg kan ha tatt feil på ett bestemt punkt. B&Ø skriver: ”Siden 1990 har den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen vokst med rundt 6,5 prosent per år”. Jeg har derimot hevdet at veksten har vært over 8% i denne perioden. Min beregning tok utgangspunkt i Østbys egen påstand (sitert i mitt notat) om at vi vi ved inngangen til 1990 hadde ca 60.000 innvandrere fra den tredje verden her i landet, samt at jeg har lagt til innvandrere fra øst-Europa. Men dersom jeg har tatt feil på dette punktet, ser det ut til at Østby må ha oppgitt et for lavt tall for 1990. Kunne vi ha fått en forklaring på dette?

 

Det er nå gjentatte ganger blitt hevdet at jeg påstår vi vil ha muslimsk flertall her i landet innen 2050, og Brunborg sa til NRK Norgesglasset at min påstand om dette er ”bare tull”. Men jeg har ikke påstått dette. Det jeg har sagt, er at dersom veksten blir like sterk fremover som den har vært de siste 15 – 20 årene, da vil vi ha ikke-vestlig flertall her innen 2050. Gitt at dette bygger på SSB-tall som nå muligens viser seg ikke å være korrekte, må denne påstanden kanskje justeres med et tiår eller så.

 

Og når vi snakker om fremtiden på denne måten, da handler det om sannsynlighet. Jeg kan godt være med på at det sannsynligvis vil ta mer enn 50 år før nordmenn kommer i mindretall her i landet, men jeg fastholder at sannsynligheten for at det kan komme til å skje raskere enn som så, er større enn null.

 

Men jeg har også gjentatte ganger understreket at dette er et sekundært spørsmål. Det kan ta 50, 100 eller 150 år;, de prinsippielle problemene er de samme. Og dersom vi skal fortsette å styre i retning av å bli en minoritet i vårt eget land, da bør i hvert fall politikere og velgere ha helt klart for seg at det er det vi driver på med. SSB har ikke vært påfallende ivrige til å formidle dette.

 

Forøvrig bør B&Ø og enkelte andre nå snart skjønne følgende: Jeg har i mitt notat forsøkt å anskueliggjøre den mest aktuelle delen av utfallsrommet for veksten i innvandrerbefolkningen her i landet noen tiår fremover, og jeg tror altså denne vil ligge i området 3 – 9%, sannsynligvis minst 5%. Jeg hører foreløpig ingen argumenter som tyder på at dette er spesielt misvisende, men har understreket at jeg er åpen for å justere disse tallene. Så hvorfor ikke være litt mer konstruktiv?

 

I KK-intervjuet kommer B&Ø med noen hypoteser om hvordan innvandrerne etter hvert kan komme til å ”trekke opp stigen etter seg”, og slik sørge for at innvandringen stopper opp. Mulig det, men jeg deler skepsisen til Ottar Brox (18/6). En annen hypotetisk mulighet er at det oppstår en slags konkurranse mellom ulike innvandrernasjonaliteter om å bli størst, og en tredje mulighet er at nordmenn etter hvert begynner å flytte fra landet, tilsvarende det vi nå ser de første antydningene til i Nederland. Dette siste betyr at muslimene ikke nødvendigvis trenger å øke med 4-5 millioner for å komme flertall, slik B&Ø feilaktig hevder i sin kronikk. Vil SSB drøfte slike scenarier i de nye fremskrivningene som kommer?

 

Til slutt noen ord om situasjonen i Sverige, Nederland og Frankrike, der problemene bare ser ut til å øke. Disse landene var for få år siden nøyaktig der Norge er i dag hva angår relativ andel ikke-vestlige og muslimske innvandrere. Hvor lang tid brukte de på å komme til det nivået, hvor lang tid derfra til dagens situasjon, og hvor kommer disse tre landene til å være om f.eks. 10, 25 og 50 år? Hvor sannsynlig er det at den videre demografiske utviklingen i Norge vil skille seg radikalt fra den i de nevnte landene? Dette bør SSB svare på.

 

 

Tilbake til HonestThinking.org