Header image  
Kultur, politikk, vitenskap, filosofi  
  [ Tilbake ]
 
 
Etiske retningslinjer fra SMED

 

Du kan trygt henvise til HonestThinking.org, se uttalelse fra SMED nederst på denne siden.

 

Senter mot etnisk diskriminering (SMED) har gitt ut retningslinjer for deltakere i valgkampen 2005. Der heter det blant annet: "Erklæringen 'Politikernes ansvar for en inkluderende valgkamp' har som hensikt å etablere gode spilleregler for politikere, partimedlemmer og valgkampdeltakere frem til Stortingsvalget 12. september 2005. Dokumentet er i tråd med ECRIs oppfordringer til politiske partier og andre politiske aktører. Ved å holde seg til retningslinjene nedfelt i dette dokumentet er målet at Stortingsvalget 2005 vil foregå rettferdig og fritt for fremmedfrykt."

HonestThinking.org er helt enig i at vi trenger 'gode spilleregler' og vi har ved flere anledninger kritisert det vi ser som overtramp. Vi er likevel betenkt over hvordan det ser ut til at dette skal settes ut i praksis. På generelt grunnlag er vi bekymret for at man her får den type etisk dilemma som International Humanist and Ethical Union nylig drøftet i en uttalelse til FNs menneskerettighetskommisjon. For det andre er vi bekymret for tolkningen av punkt 2 i SMEDs dokument, som oppfordrer alle til å forplikte seg på følgende:

Ikke spre, eller oppfordre andre til å spre, publisere, eller på noen måte gi sin tilslutning til noe materiale, det være seg løpesedler eller plakater, innslag på etermediene eller i elektroniske fora, som med stor sannsynlighet vil bidra til økt grad av diskriminering og mindre toleranse mellom mennesker med ulik etnisk opprinnelse, hudfarge eller religiøs tilknytning.

Dette er såpass vagt formulert at man risikerer at enhver publikasjon som er skeptisk til dagens innvandringspolitikk blir rammet. Men demokratiet forutsetter at også innvandringspolitikken må kunne drøftes, så en slik tolkning vil være svært uheldig.

Nå vet vi jo faktisk at det er noen som vil ønske å inkludere HonestThinking.org i kategorien av elektroniske fora som skal behandles som spedalske (Antirasistisk Senter utmerker seg sterkt i så måte). Vi er dypt uenige i en slik vurdering, men er åpne for å bli korrigert dersom noen kan påpeke feilaktige eller andre kritikkverdige ting på våre nettsider. Og vi ønsker selvsagt å følge alment aksepterte spilleregler for saklig og anstendig debatt.

Vi henvendte oss på forsommeren 2005 til SMED for å be dem komme med en begrunnet uttalelse dersom de mot formodning skulle mene at det er noe ved HonestThinking.org som gjør at vi skal være å anse som svartelistet med tanke på punkt 2 ovenfor. Vi har mottatt et hyggelig svar fra SMEDs juridiske rådgiver, som bl.a. inneholder følgende formulering:

Etter SMEDs vurdering er det ikke noe av det som presenteres på HonestThinking.org sine nettsider som indikerer at noen av partiene som har underskrevet skulle være forpliktet til å ta avstand fra deres standpunkter med bakgrunn i Valgkamperklæringens pkt 2.

SMED ser ingen konflikt mellom å oppfordre de politiske partiene til en ansvarlig holdning i valgkampen for å unngå kortsiktig profitering på saker om blant annet innvandring, og å ha en åpen og balansert debatt om de samme temaene. I debatten om balansen mellom ytringsfrihet og rasistiske ytringer har SMED understreket betydningen og nødvendigheten av en offentlig og åpen debatt.