Header image  
Kultur, politikk, vitenskap, filosofi  
  [ HJEM ]
 
 

 

Menneskerettigheter og demokrati står under press. En vesentlig trussel mot disse kommer fra den vestlige verden selv, i form av uærlig eller manglende tenkning. Det finnes en særegen vestlig form for “toleranse” som er så “tolerant” at den også tolererer totalitære og antidemokratiske ideologier. En uutalt eller ugjennomtenkt antagelse som ligger til grunn for en slik holdning er at alle kulturer, livssyn og religioner egentlig er like gode. Som følge av denne antagelsen avskjærer man seg selv fra en våken og kritisk tilnærming til totalitære og antidemokratiske ideologier.

HonestThinking utgår fra at denne form for ”toleranse” er uklok. Kanskje kan man for en viss tid oppnå enkelte gode resultater ved å tolerere også menneskefiendtlige ideologier, men på sikt vil det være umulig å drømme virkeligheten til det bedre. Toleranse for intoleranse og inhumanitet vil måtte føre til katastrofe.

I forlengelse av dette retter HonestThinking et kritisk søkelys mot islam. På tross av alle de positive menneskelige egenskaper muslimske enkeltpersoner representerer, og på tross av beundringsverdige kulturelle produkter som er blitt frembrakt av muslimske samfunn, forblir det et faktum at islam, i sin tradisjonelle form, representerer en totalitær politisk ideologi som er vanskelig eller umulig å forene med demokratiske og menneskerettighetsbaserte samfunn (se nedenfor). Kanskje kan islams totalitære trekk reformeres. Men den moderne islamisme som i disse dager er på fremmarsj, gir få eller ingen forhåpninger om at så vil skje i overskuelig fremtid. Det er en human plikt å forholde seg våken og kritisk til enhver ideologisk strømning som har til hensikt å undergrave menneskets frihet og ukrenkelige verdi; inntil videre må denne kritiske våkenhet rettes også mot islam.

I bevisstheten om de fundamentale trusler som det moderne islam utgjør for demokrati og menneskerettigheter, kommer man ikke utenom en vurdering av dagens innvandringspolitikk. I disse dager fører Norge en innvandringspolitikk som kan gi oss muslimsk befolkningsmajoritet allerede i inneværende århundre. HonestThinking har til hensikt å belyse, og vi inviterer til drøftning av, de problemstillinger denne situasjonen reiser.

HonestThinking, februar 2005.