Header image  
Kultur, politikk, vitenskap, filosofi, islam  
  [ Tilbake ]
 
 
Aktuelle lenker

Det finnes mange nettsteder med informasjon som er relevant i forhold til menneskerettigheter, demokrati, vestens forhold til islam, og beslektede problemstillinger. Vi mottar gjerne tips om gode nettsteder som bør lenkes opp (sendes til postmaster at honestThinking.org, der ' at ' er erstattet av '@').

 


Nedenfor, og på vår engelske lenkeside, finnes lenker til en rekke nettsteder som står for helt andre holdninger enn HonestThinking. Vi ønsker ikke å komme i en situasjon der vi må sette oss selv til dommere over andre, eller der vi må følge med på hva andre skriver for å vurdere om de fortsatt kan lenkes til. Vår politikk er derfor meget enkel: vi lenker i utgangspunktet nesten til hvem som helst, så sant det har relevans for våre temaer og så sant det dreier seg om lovlig virksomhet.

Men dermed lenker dere opp til folk som fremmer forkastelige synspunkter, vil noen innvende. Ja, vi innrømmer at det er et dilemma. Men vi tror ikke man bekjemper uønskede holdninger ved å fortie dem, men ved å fremme bedre argumenter. Det er faktisk viktig å være klar over hva som rører seg i ulike nettfora, og lenkesamlingen vår kan bidra til akkurat det.

 


We also provide links to English-language web-sites.

 


Her vil vi fremheve nettsteder med spesielle kvaliteter på ett eller annet område.

 • Bjørn Stærk. Essaysamling.
 • Document.no. "Det mest profesjonelle islamkritiske nettstedet er «Document.no». Her drives det daglig kommentarjournalistikk, der den samlede norske presse får unngjelde fordi den ikke er islamkritisk og Israel-vennlig nok." Sjefredaktør Bjørgulv Braanen, Klassekampen, 04.04.2006.
 • Minerva. "Høyresida i Norge bør gratuleres for økt intellektuell virksomhet og flere bokutgivelser. Miljøer som Minerva og Civita fortjener ros for side bidrag til norsk debatt. De løfter ytringsfrihet, personvern og utfordrer det satte partilandskapet i Norge, og de kritiserer med rette venstresida for ikke å bruke nok krefter på egne, alternative løsninger."
  - Snorre Valen, kronikk i Dagbladet 5. 3 2012
 • Human Rights Service (norsk). Dette er et meget godt nettsted, som tilbyr store mengder relevant og hyppig oppdatert stoff.
 • Interreligiøse nyheiter. Nettsider om interreligiøs dialog, ved forsker Oddbjørn Leirvik, Teologisk fakultet, UiO. Her gis en meget god oversikt over norske debatter som berører forholdet til islam.
 • Professor Sigurd Skirbekks hjemmeside. Skirbekk har mest arbeidet med kultursosiologiske emner, med vekt på moderne ideologier og utbredte fortolkningsformer. Et gjennomgangstema i Skirbekks arbeider har vært spørsmålet om samtidige kulturformer er adekvate for å strukturere de utfordringer som moderne samfunn stiller oss overfor.

 


 • Att förstå islam. Omfattende rapport fra Sveriges Muslimska Förbund. "I denna rapport har vi undvikit att behandla exakta detaljer och istället strävat efter att informera och upplysa det svenska samhällen om Islam och muslimernas traditioner, vanor, kultur och de svårigheter som möter muslimerna och hindrar dem att anpassa sig till det svenska samhället och dess levnadssätt."
 • Islam.no. "Antallet norske og norsktalende muslimer vokser stadig, og mange er sultne på kunnskap om religionen sin. Nå inviterer religionsviter og muslim, Lena Larsen, konvertitter og andre muslimer til å lære mer om islam og samtidig snakke og diskutere med andre muslimer på norsk."
 • Islam Online. Et av verdens mest innflytelsesrike islamske nettsteder (engelsk), med Yusuf al-Qaradawi som en sentral aktør (informasjon om Qaradawi er tilgjengelig på norsk her).
 • Islamsk Råd Norge. "IRN er en paraplyorganisasjon for norske islamske trossamfunn og organisasjoner. Vi har 25 medlemsorganisasjoner over hele landet. På vår hjemmeside vil du finne informasjon om vårt arbeid, linker til våre medlemssamfunn, og samarbeidspartnere, samt nyttig stoff til bruk for våre medlemmer og andre organisasjoner."
 • Muslim4Life.Com. Blogg/diskusjonsforum.
 • Muslimske meninger. "Nettverk av muslimske bloggere som har noe å si."
 • ServantsofAllah.org "ønsker å svare på falske anklager som blir rettet mot Islam og muslimer, og samstundes bistå Norges muslimer i å utvikle en bedre og dypere forståelse av religionen de bekjenner seg til. Denne nettsiden har tidligere vært tilgjengelig på adressene www.islamic-awakening.com og www.muslimreviewer.com."
 • NMU - Norges Muslimske Ungdom. "Velkommen til NMU! Websiden er under utvikling. Salam Alaikom Søstre og Brødre. Velkommen til NMUs hjemmeside. Denne siden vil gjennomgå mange forandringer i nær fremtid."

 • World Islamic Mission. "World Islamic Mission (WIM) er blant en av norges største islamske menigheter, men er antakelig norges mest kjente. Først og fremst på grunn av bygningen den holder til i."
 • Wasila - tankesmie for norsk islam. Wasila er en tankesmie som skal bidra til å styrke mangfoldet i Norge ved å promotere og fremme en samfunnsutvikling der også praktiserende norske muslimer finner sin plass. Vi søker å bidra til det norske samfunnet ved å være forankret i tradisjonelle islamske verdier som nestekjærlighet, rettferdighet, menneskeverd, fred, frihet, likhet og barmhjertighet. Inspirasjonen hentes fra den rike tolkningstradisjonen i islamsk historie, som alltid vektla en helhetlig islamsk kultur som var kontekstualisert i tid og sted. For Wasila er det derfor sentralt med et aktivt forhold til og forståelse for vestlig idéhistorie som har gitt røttene til det moderne Vesten. Vi skal jobbe med å engasjere den politiske sfæren, media og samfunnet ellers. Tankesmien skal realisere sitt formål gjennom utredninger og analyser, publikasjoner, deltakelse i samfunnsdebatten, møter, seminarer og lignende.

 


 • Blågula frågor. "Tidskriften Blågula frågor började utges 1994, två år senare tillkom en sida på Internet. Blågula frågor startades för att medverka till att få igång en saklig debatt om invandrings- och flyktingpolitiken. Vi menar att denna både är osolidarisk och bortser från svenska intressen."
 • Den Danske Forening. Initiativet til foreningens arbejde blev taget af bl.a. veteraner fra Frihedskampen 1940-45. Imod alle odds har vi siden bekæmpet fortielser og løgn. Og trods bagtalelse og chikane mod den er vi i dag en stærk, folkelig bevægelse. Hos os kan du få det at vide, som politikerne først indrømmer om nogle år.
 • DSM - Debatt, Sanningssökande, Mediakritik (svensk tidsskrift med brodd mot de dominerende mediene i Sverige). "Att säga det som sällan sägs, men som borde sägas... behöver sägas. [...] DSM har på senare år fått en bredare och mer samhälls- och mediakritisk inriktning - ofta med inslag av undersökande journalistik."
 • Human Rights Service (norsk). Dette er et meget godt nettsted, som tilbyr store mengder relevant og hyppig oppdatert stoff.
 • Folkebevegelsen Mot Innvandring (FMI). "VI ARBEIDER FOR EN LOVGIVNING OG EN PRAKSIS SOM SIKRER AT NORGE FORBLIR EN ENHETLIG NASJONAL STAT MED BASIS I VÅR NORSKE OG KRISTNE KULTURARV OG FOLKETS HISTORISKE FELLESSKAP. Gjennom arbeidsomhet, nøysomhet og kløkt, har nordmenn bygget et velferdssamfunn. Men minskende innsats, urealistiske krav og uklok handling er i ferd med å undergrave vårt samfunn. Solidaritet bygger på følelsen av fellesskap. I det multietniske samfunn som nå er i ferd med å utvikle seg i Norge, vil samhørigheten og solidariteten gå tapt og dermed den politiske vilje til å opprettholde fellesgodene."
 • Hanne Nabintu Herland. Hanne Nabintu Herland er en kjent, kontroversiell religionshistoriker, samt en av Norges mest profilerte samfunnsdebattanter og foredragsholdere. Hun har kommet med en rekke utspill som har skapt en voldsom debatt i media de siste årene.
 • Sorle S. Hovdenak.
 • Forfatteren Ole Hyltoft - artikler (dansk). Diverse artikler av dansk debattant.
 • Information om Danmark. "IoD indsamler og viderebringer den politisk ukorrekte information. Mental-robotterne vil ikke kende den, fordi sandheden truer det cyberspace eller glansbillede, som autoriteterne fodrer dem med dagligt."
 • Islamist.dk: "Denne side er dedikeret til opsamling af viden omkring ideologien Islam - og undersøgelse af de påvirkninger denne ideologi har på de vestlige samfund i særdeleshed, men også resten af verden."
 • Kulturkløften. Kulturkloeften.dk er hjemmesiden til bogen “Blandt kriminelle muslimer” af Nicolai Sennels. Både bogen og bloggen beskæftiger sig med integrationsproblemer blandt muslimske indvandrere i Danmark.
 • Lilliput information. "En kreds af danskere, der gør en indsats for at afsløre væsentlige løgne om forholdene i Danmark og Europa. Fra officielt hold lyves dag ud og dag ind. Billedet, der tegnes af virkeligheden derfra, og som demokratisk indstillede borgere skal tage bestik af, bliver mere og mere falsk. Information om Danmark modtager politisk ukorrekt, men dokumenteret information og viderebringer den til andre kredse i håbet om, at flere individer finder sig selv i mere sandhed."
 • Med Israel for fred (MIFF). "MIFFs hovedmål er å skape større sympati for Israel og det jødiske folk." MIFF representerer primært et israelsk perspektiv på konflikten i Midtøsten.
 • NorskKultur.com. "Norsk Kultur ble etablert [i 2000], og er kjent gjennom sin nettadresse, norskkultur.com. Vi har som mål å forsvare norsk kultur i den vide antropologiske [...] forstand. Det vil si den felles åndskultur som den britiske kulturforskeren Edward B. Taylor omtalte med ordene: '.. det komplekse hele som inkluderer kunnskap, tro, kunst, lover, moral, skikker og alle ferdigheter og vaner som folk har lært i egenskap av å være samfunnsmedlemmer'."
 • Norsk Forum mot islamisering (Norsk FOMI). Dette nettstedet lages åpenbart av kunnskapsrike folk, men er preget av en språkbruk man vanligvis ikke forbinder med seriøs debatt. Mye av stoffet deres må karakteriseres som ren hetsing av muslimer. Dette skaper minst to problemer: (1) FOMI blir neppe lyttet til selv der man har gode argumenter, og (2) det bidrar til polarisering, hvilket vanskeliggjør den debatten om islam som Norge og Europa trenger. Vi oppfordrer derfor FOMI til å vurdere om nevnte språkbruk virkelig er formålstjenlig. Og vi noterer med interesse at Svenska FOMI (se nedenfor) ser ut til å ha lagt seg på en annen linje.
 • Samfunn og verdier. Dette er blogg for de som opplever den poltiske debatten som en studie i det politisk korrekte, og som ønsker en saklig debatt der argumentene blir vurdert etter sine muligheter til å støtte opp under den liberale rettsstaten. Av Kjell Skartveit; arbeider som lærer ved Wang Toppidrett Uldals i Stavanger. Har hovedfag i statsvitenskap fra UIO.
 • Sapere Aude. Lennart Eriksson, avsatt enhetssjef på svenska Migrationsverket sin blogg. "Liv, frihet, egendom / Life, liberty, property | Toujours l’audace! / Chutzpah!"
 • Siste skanse. "Siste Skanse er et nyhetsmagasin som dekker Norge, Sverige og Danmark, og som publiserer artikler skrevet av folk på høyresiden i disse landene. Siste Skanse er et nettsted som ønsker å formidle virkeligheten i disse landene, og vi ønsker å gjøre dette uten de illusjonene som politikere og medier i disse landene lever under, og som de gjennomsyrer samfunnet med."
 • Svensk Forum mot Islamisering (Svenska FOMI). "Svenska FOMI anser att Islamism inte är förenligt med synen på demokrati, jämställdhet och personlig integritet. Härmed hänvisas FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och Sveriges grundlag. Svenska FOMI skall arbeta för att motverka politisk islam. Detta skall ske genom sakligt och öppet informationsarbete. [...] Svenska FOMI skall motverka politisk islam och islams spridning, genom att på ett sanningsenligt sätt sprida saklig information om islam och den muslimska religionens verkningar i Sverige och omvärlden."
 • Sverige i Centrum - SVIC. "Vårt land står nu inför större ekonomiska, sociala och demokratiska utmaningar än på länge. Detta accentuerar behovet av ett medborgerligt samtal, där många engagerar sig. Ett sådant samtal har knappast kommit till stånd, och en orsak är uppenbar. Sverige har fått ett samhällsklimat, där risken är påtaglig att den medborgare som yttrar sig blir stämplad, som någon slags ond människa. Istället för att bemöta kritiker i sak svarar det mediala och politiska etablissemanget med etiketter och tillmälen. Detta avskräcker människor från att ge uttryck för sina åsikter, det signalerar att man inte ska bry sig. Kritiker tystas och samtal kommer av sig, innan de ens har börjat. Inte desto mindre finns behovet av dialog, för att vi ska komma närmare lösningar på de allvarliga problem som vi känner av."
 • Trykkefrihedsselskabet af 2004. "En række spektakulære og skræmmende overgreb mod ytringsfriheden både i Danmark og i andre europæiske lande de senere år efterlader ingen tvivl om, at den vestlige verden er udsat for bevidste og velplanlagte anslag mod det frie ord. Den første tydelige advarsel om de nye tider kom i 1989, [...] I de forløbne år har vi i Vesten været vidner til en række voldshandlinger rettet mod islam-kritikere"

 


 • Antirasistisk senter. "Antirasistisk Senter er et frittstående, partipolitisk uavhengig senter som samler kunnskap om og dokumenterer rasisme og innvandrernes status i Norge. Vi informerer og mobiliserer ungdom til aktivitet. Senterets fremste mål er å skape aksept for Norge som et flerkulturelt samfunn. Antirasistisk Senters visjon for Norge er et kulturelt mangfoldig og sosialt rettferdig samfunn, fritt for rasisme og diskriminering. Antirasistisk Senter ønsker å fremme innvandreres, flyktningers og minoriteters likestilling og mulighet til aktiv deltakelse i samfunnet. Vårt arbeid mot rasisme er et menneskerettighetsarbeid. Vi fokuserer på forskjeller i rettigheter mellom innvandrere og etniske nordmenn."
 • Expo. Tidskriften Expo och nyhetssajten Expo.se ges ut av Stiftelsen Expo. Expo är den enda svenska tidskrift som kontinuerligt bevakar den organiserade intoleransen och berättar om dess konsekvenser. Här finns reportagen, analyserna och granskningarna. Möt människorna som drabbas av hatet och grupperna som sprider det. Fördomar bemöts bäst med kunskap. Det är därför vi tycker att vi är Sveriges viktigaste tidskrift. Stiftelsen Expo kartlägger, granskar och informerar om högerextrema och rasistiska tendenser i samhället. Vår vision är ett demokratiskt samhälle där människor inte förföljs, trakasseras eller fråntas sina rättigheter på grund av hudfärg, etniskt ursprung, sexuell läggning eller religion. Ganska självklart, eller hur?
 • Kommentarfeltdugnad. Mandag 7.mai 2012 står kronikken “Ta kommentarfeltet tilbake” på trykk i Dagbladet. Vi har sett oss lei på at noen få mennesker får definere hva lesernes debatt i de store avisene skal handle om. Vi har sett oss lei på at unyanserte og ofte fordomsfulle påstander om innvandring, likestilling, miljø og andre viktige samfunnstemaer får stå uimotsagt. Grunnene til å holde seg unna debattene har vært mange. Seriøse innlegg blir ofte møtt med sjikane, latterliggjøring, hets og noen ganger til og med trusler. Men sånn kan vi ikke ha det. Nå er det på tide at vi tar kommentarfeltene tilbake. Det sies at det godes største fiende ikke er ondskapen, men likegyldigheten. Alle de som ikke griper inn. På samme måte tror vi at samfunnsdebattens største fiende ikke er grumset som kommer til syne i kommentarfeltene, men alle vi som holder oss unna for ikke å få skitt på hendene. Som ikke orker å vasse ut i grumset. Vi oppfordrer derfor alle til å ta seg bryet med å argumentere saklig, stille spørsmål og utfordre de fordomsfulle innleggene. Og ikke bare i nettavisene, men i blogger, på twitter og på facebook. Si i mot, argumenter, utfordre. Hvis vi er mange nok som gjør dette, kan vi kanskje lykkes i å gjøre kommentarfeltene om til en arena for seriøs samfunnsdebatt, der alle vil delta.
 • Monitor - antifascistisk tidsskrift. Monitor er et uavhengig, antifascistisk tidsskrift. Bladet utgis av en redaksjonsgruppe. Vi motarbeider alle former for rasisme, fascisme og antisemittisme. Gjennom å spre saklig og sannferdig kunnskap om de høyreekstreme miljøene, bidrar vi til å svekke dem. Det er på samme måten med nazistene som med trollet i eventyret: De tåler ikke dagens lys. Sannhet og kunnskap er de beste våpnene vi har i kampen mot hat, vold og historieforfalskning. Gjennom denne hjemmesiden, og gjennom bladet, vil vi spre kunnskap som kan danne grunnlag for aktiv innsats mot hatgrupper av alle slag.
 • Muslimprosjektet. På jakt etter sannheten om muslimene i Norge. Olav Elgvin.
 • NOAS - Norsk Organisasjon for Asylsøkere. "Da asylsøkere begynte å komme til den norske grensen i 1984, hadde norske myndigheter ingen erfaring med å behandle slike søknader. Da NOAS ble dannet samme år, hilste derfor staten initiativet velkommen, og bevilget også støtte til organisasjonens drift. Siden den gang har NOAS fungert som en seriøs og engasjert vaktbikkje for asylsøkernes rettigheter. Det var særlig Annette Thommessens initiativ og engasjement som gjorde at så vel myndigheter som media og folk flest fikk øynene opp for asylsøkernes problemer. Hennes uredde pågåenhet og hennes evne til innlevelse i andre menneskers lidelse er en arv NOAS føler seg forpliktet til å følge. Vi vet av daglig erfaring at vårt arbeid for å sikre asylsøkerenes rettigheter er like viktig i dag som da vi startet i 1984."
 • Norsk Folkehjelp. "Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Solidaritet bygger på gjensidig støtte mellom krefter som slåss for samme mål. Solidaritet innebærer å støtte grupper slik at de selv får mulighet til å forsvare og fremme sine interesser. Solidaritet er motstykket til veldedighet. Mens veldedighet innebærer at giver har kontroll over mottager, betyr solidaritet å vise respekt for partnernes integritet og for deres rett til å sette sine egne betingelser. Menneskeverd betyr like rettigheter for alle ? uansett kjønn, etnisk tilhørighet, religion, alder eller sosial status. Solidaritet og menneskeverd har alltid vært grunnleggende for Norsk Folkehjelp. Nasjonalt og internasjonalt arbeider Norsk Folkehjelp aktivt for å virkeliggjøre visjonen om å bedre den enkeltes levekår og bidra til et mer rettferdig samfunn."
 • Progressiv. "Progressiv er en uavhengig forening som skal arbeide for økt interesse for – og oppslutning om – progressiv politisk virksomhet.
  Foreningen er tuftet på verdiene frihet, likhet og solidaritet, og mener disse verdiene best kan realiseres innenfor rammene av et sosialt demokrati.
  Foreningen skal arbeide for økt oppslutning om velferdsstaten, kunnskapsbaserte beslutninger, mellomfolkelig solidaritet, sosial utjevning, reell individuell frihet for alle, og for et mer levende og reelt folkestyre.
  For å oppnå dette skal foreningen være en premissleverandør som bidrar til nytenkning gjennom forskning, utredning, debatt og opplysningsvirksomhet til nytte for foreningens medlemmer, allmennheten, og nærstående organisasjoner. Progressiv skal være partipolitisk uavhengig, men vil samarbeide, rekruttere fra, og støtte opp om de politiske miljøer og partier som til enhver tid ivaretar foreningens verdier slik disse er definert ovenfor. "
 • SOS Rasisme. "SOS Rasisme ble startet i Norge i 1985, etter inspirasjon fra SOS Racisme i Frankrike. Formålet var – og er – å skape en bred allianse mot den økende rasismen – enten det er organisert rasisme/nazisme, statlig rasisme eller hverdagsrasisme. SOS Rasisme er en politisk organisasjon som jobber mot alle former for rasisme og nazisme, men partipolitisk uavhengig [...] SOS Rasisme er skapt ut fra erkjennelsen at rasismen langt fra er innvandrerne sitt problem alene – selv om det er de som oftest er ofrene for fordommer, diskriminering og trakassering. SOS Rasisme jobber for et samfunn fritt for rasisme. Et samfunn med plass for alle, der alle har de samme rettighetene, uansett hudfarge, seksuell legning og religion. Et samfunn der en ikke trenger å frykte diskriminering."
 • Vepsen. Vepsens formål er å drive gravende journalistikk om voldelige, rasistiske, totalitære eller hatefulle og antidemokratiske miljøer og grupper.

 


 


 

 • Amnesty International. "Amnesty International er en verdensomspennende og medlemsstyrt menneskerettighetsorganisasjon. Organisasjonen er uavhengig av enhver regjering, økonomisk aktør, politisk overbevisning og religiøs tro."
 • Da Vinci-koden. Velkommen til en spennende vandring i Da Vinci-kodens labyrinter. Vi kan love deg uventede oppdagelser og ny innsikt. Nye artikler vil bli lagt ut regelmessig. Da Vinci-koden bygger i stor grad på teoriene som ble fremsatt i boka Hellig blod, hellig gral fra 1982. Faktum er at ikke en eneste seriøs historiker noe sted i verden -- uansett livssyn -- har støttet bokas teorier og påstander. Samme skjebne har Da Vinci-koden fått. Hva er årsaken? På dette nettstedet finner du svaret.
 • Dilettant.no: "Dilettant er en nettavis med stoff om litt av hvert, blant annet musikk og kunst, reiser og religion, litteratur og virtuell sørfing."
 • Folkets.info. Folkets Info ble opprettet i november 2010 som en naturlig reaksjon på det som har vist seg å være en finanskontrollert massemedia uten nasjonal lojalitet eller respekt for allmenhetens ve og vel.
 • forskning.no. "forskning.no er initiert av Norges forskningsråd, og eies av en rekke sentrale norske forsknings- og utdanningsinstitusjoner [...] forskning.no skal bli den fremste, nettbaserte, kanal for formidling fra norsk forskning og internasjonal forskning. forskning.no skal bli engasjerende og nysgjerrighetsvekkende, fungere som en ressursbank for brukerne, og gi ny innsikt og forståelse. Sentralt står ønsket om å bedre forskningens omdømme og gjennomslag i det norske samfunnet, samt å virke til å utløse det potensiale som ligger i forskningen."
 • Horisont. "Horisont ble opprettet etter et initiativ fra Norsk kulturråd og Norge 2000 AS (Norge 2005). Horisont er idag en selvstendig kulturstiftelse som skal benytte kulturutveksling som metode for å synliggjøre minoriteters kunst og kultur. [...] [Horisont skal:] Bidra til erkjennelse av at kulturell identitet er preget av endringer og mangfold, og utveksle erfaringer med minoritetenes kunst- og kulturverden som er en del av norsk og europeisk hverdagsliv. Utvikle metoder, nettverk og kompetanse for internasjonal kulturutveksling og utvikling med vekt på kvalitet, profesjonalitet, gjensidighet, likeverd og engasjement. Formidle kunst og kultur på en måte som er opplysende, nyskapende og som utfordrer fordommer. Formidle samtidskunst og tradisjoner av norske minoriteter for å bidra til å øke deres deltakelse i kulturlivet, samt utfordre norsk kunstverden til å være mer inkluderende."
 • Innvandrere og kriminalitet - En faktasamling. Av Ivar Johansen, bystyremedlem i Oslo for SV.
 • Interreligiøse nyheiter. Nettsider om interreligiøs dialog, ved forsker Oddbjørn Leirvik, Teologisk fakultet, UiO. Her gis en meget god oversikt over norske debatter som berører forholdet til islam.
 • Islaminfo.dk. "'islaminfo.dk' er opbygget af en kreds af danske eksperter i islam, som ønsker at formidle regulær vidensinformation. Videnbasen er specielt tilrettelagt i emner, så den bliver nemt tilgængeligt for personer og elever, som ønsker at skrive specialer, samt alle, som ønsker regulær information på et sagligt grundlag. Der er anlagt et rent videnskabeligt informativt grundlag for hjemmesiden, og religiøse synspunkter er lagt til side. Vi har endvidere valgt at give et informativt overblik over islamiske bevægelser i Danmark og Norden, deres blade, ståsted og polititik. 'islaminfo.dk' indeholder også et leksikon over islamiske begreber."
 • Jyllands-Posten. Dansk avis med en friere debatt om innvandring og islam enn det vi er vant med i Norge.
 • Kommentar.no er i sin første fase, men skal etter hvert utvikles til et fullverdig nettmagasin med hovedvekt på kommentarjournalistikk.
 • Liberalt Laboratorium. Stiftelsen Liberalt Laboratorium (LibLab) er en partipolitisk uavhengig tankesmie, hvis formål er å fremme prinsipiell politisk debatt i Norge. Tankesmien vil skape et forum hvor langsiktige liberale visjoner kan forenes med praktisk politisk styring. LibLab ønsker å gjøre samfunnsdebatten mer prinsipiell og dermed skape engasjement for hvordan Norge styres. LibLab er i særdeleshet opptatt av å gjøre den solidariske liberalismen kjent og å utforske hva liberale prinsipper kan bety for praktisk politikk.
 • Manarkon. Manarkon kommer konsekvent lyfta fram den intellektuella tradition som blivit stigmatiserad av modernismen om det så handlar om litteratur, enskilda filosofer eller medvetna konstnärer.
 • Muslim Europe. En artikkel om den demografiske utviklingen i Europa, av Daniel Pipes (artikkelen er oversatt til en rekke språk, inkludert norsk).
 • Mylder.no. Mylder er tre ting på en gang: (1) En "NYHETSAGENT" som kontinuerlig henter nyhetene fra drøyt et hundre norske nettaviser og nyhetskilder. (2) Mylder er også en GUIDE til gode tjenester på Internett. (3) Førstesiden til Mylder gir lett tilgang til de viktigste søkemotorene på nettet.
 • Nomos. "Nomos er et uafhængigt medie, der har til formål at indsamle dokumentation samt udvikle og formidle ideer med relevans for den nationale og vesterlandske samfundsdebat." [...] "Det oldgræske begreb nomos dækker udover betydningerne græsgang, distrikt, lov og orden ligeledes alt tilskrevet, overdraget, fastsat v.h.a. sædvaner, skik og brug. Man kunne sige alle anordninger, der ved tradition og kultur omgiver et fællesskab af mennesker og sammenbinder disse i et kulturelt fællesskab."
 • Norsk demografisk forening. "Norsk demografisk forening (NDF) ble opprettet i 1974. Foreningen har til formål å fremme innsikten i og interessen for befolkningsspørsmål i Norge. Foreningen skal virke for størst mulig kontakt mellom norske demografer innbyrdes og mellom norske og utenlandske demografer. NDF arbeider også for å spre demografisk kunnskap utover fagmiljøene."
 • Raftostiftelsen "Raftostiftelsens formål er å arbeide for åndsfrihet, politisk frihet og næringsfrihet som fundamentale elementer i menneskets rettigheter. Arbeidet skal drives på humanistisk grunnlag for å fremme en menneske- verdig livsstandard i Helsinkiavtalens ånd." Enlish version.
 • ResPublica. Dansk web-forum: "Det latinske ord res publica betyder ’statsmagt, opfattet som et offentligt retsanliggende’.  Begrebet bygger på en forestilling om et fælles bedste i samfundet. Et res publica danner ramme om den nødvendige solidaritet mellem statsborgere, og disse ledes og beskyttes af en regeringsmyndighed, der legitimeres af folkets suverænitet."
 • Samora - Magasinet som krysser grenser.

 • Statistisk sentralbyrå: Innvandring - temaside. Merk at SSB gjerne definerer innvandrere som "bosatte i Norge som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre", hvilket ikke sammenfaller med betydningen av dette ordet i norsk dagligtale.
 • Tro og fornuft. Tro og fornuft.no er en gruppeblogg som skal ta opp ting som betyr noe. Vi er en gjeng skribenter med forskjellig bakgrunn, men som har det til felles at vi er kristne. Vi ønsker å skrive om viktige tema, og diskutere dem med deg i kommentarfeltet.
 • Vox Publica - norsk nettmagasin om demokrati og ytringsfrihet.
 • Wikileaks (norsk). Wikileaks er en usensurerbar wiki (ingen formelle bånd til Wikipedia) skapt for å sikre ikke-sporbar dokumentlekkasje og analyse. Wikileaks kombinerer simpelheten til wikisystemet med kraftig krypteringsteknologi. Varslere kan dermed laste opp dokumenter sikkert og trygt.