Manifest 

HonestThinkning er et web-basert forum viet ærlig tenkning

HonestThinking er viet til og forpliktet på ærlig tenkning. Ærlig tenkning er ikke det samme som sann tenkning, for det er mulig å tenke ærlig, men ta feil. Derfor er ærlig tenkning ikke det samme som objektiv tenkning heller. Det å tenke ærlig er en streven etter å forstå virkeligheten på en korrekt måte. Dette innebærer dels en forpliktelse til å være ærlig med hensyn til alt man publiserer. Men vel så viktig er at ærlig tenkning involverer en kompromissløs forpliktelse til aldri, aldri å undertrykke eller fortrenge relevante data, selv når disse kolliderer med egne overbevisninger. En slik tilnærming til data kan i visse tilfeller medføre smertefulle revisjoner i ens oppfatninger. Det er dette HonestThinking dreier seg om!

Når vi erklærer at vi prioriterer data høyere enn forutinntatte holdninger, og idet vi forplikter oss på en ærlig håndtering av data, forutsetter vi samtidig visse ikke-trivielle filosofiske antagelser. For det første antar vi at det finnes data. Vi antar ikke at det finnes data hinsides enhver fortolkning, men vi antar at det finnes data som er så åpenbare at man kan oppnå inter-subjektiv enighet om beskrivelsen av dem, og som er tilstrekkelig tydelige til at de kan legges tilgrunn for hypotesetesting. For det andre antar vi at det finnes sannhet og at dets motsetning er falskhet. Vi tror ikke at vi simpelthen har sannheten, men vi arbeider under en filosofisk overbevisning som forplikter oss til å etterstrebe en optimal tilnærming til eller tilegnelse av det som er sant. Det filosofiske fundament for dette kalles ”metafysisk realisme”, en posisjon som koker ned til antagelsen av at virkeligheten finnes, i stor grad uavhengig av hvordan mennesker tenker om den.

Det filosofiske fundament for HonestThinking står i skarp motsetning til en moderne åndsstrømning som kalles ”postmodernisme”. Postmodernismen er så formløs og ulikeartet at den er nærmest umulig å inneslutte i en streng definisjon. En fellesnevner for det postmoderne er like fullt en eller annen form for relativisme. Relativismen er like gammel som filosofien selv og har alltid stått i motsetning til alt som er filosofisk, på tross av at den intellektuelle brist og dype irrasjonalitet som hefter ved relativismen har vært tydelig identifisert og er blitt rigorøst tilbakevist i hvert fall siden Platons tid (Enhver form for relativisme som er universell vil måtte forutsette sin egen negasjon for å være sann, hvilket er en selvmotsigelse). Fra et filosofisk ståsted sett er relativismen å betrakte som kvakksalveri, og kan avvises som sådan.

Men det finnes et mer omfattende problem knyttet til relativismen slik den fremtrer i postmodernismen, og dette er snarere et sosiologisk enn et filosofisk problem. Dette er at mange mennesker som er uvitende om postmodernismens råtne filosofiske fundament, er blitt forledet (ved miljøpåvirkning, ikke tenkning) til å akseptere trekk ved det postmoderne virkelighetsbilde. For eksempel er det mange mennesker som tror at enhver ideologi, religion eller kultur er like god som enhver annen. Dette er en relativistisk og irrasjonell fordom, men den er så vidt utbredt at den ofte forhindrer konstruktiv kritikk av og debatt om, nettopp, ideologier, religioner og kulturer. Fordommen stammer fra en intellektuell søvndysser som har blitt dosert så lenge og formidlet så sublimt, at mange av dens ofre ikke har den minste anelse om at deres holdninger er basert på relativisme, langt mindre selvsagt hvorfor de engang har slike holdninger. Det uheldige resultatet av denne situasjonen har hatt betydelig innvirkning i offentligheten av den grunn at enkelte viktige opinionsdannere, som i visse fall til og med regnes som intellektuelle, selv er blitt intellektuelt lammet av en eller annen form for relativisme. Det er dette HonestThinking er opprettet for å bekjempe!

En refleksjon over ærlighet

Betenk hvordan mange mennesker med en postmoderne tankelegning vil oppfatte selve navnet vårt, HonestThinking, som pompøst og provoserende. Såklart, for enhver som har oppgitt tanken på sannhet som den ytterste målestokk for fornuft og tenkning, vil snakk om ærlighet fortone seg som falsk smiger og tomme fakter. Men her ligger et viktig poeng! For du, leseren, vil neppe fatte tillit til noen som forakter ærlighet. Forhåpentligvis vil du mye heller selv delta i et forsøk på å gjennomtenke saker på en kritisk og ærlig måte.

Vår ærlighetsgaranti

HonestThinking lover at dersom vi blir informert om faktiske feil i vårt publiserte materiale, da vil vi korrigere det og vi vil innrømme det. Med henblikk på slike innrømmelser vil vi etablere en feilkatalog der vi loggfører våre korrekturer. Leseren oppfordres herved til å utfordre oss! Send din utfordring til postmaster at honestThinking.org (erstatt ’at’ med ’@’).

 

HonestThinking, Februar 2005.